1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO AGROLOK.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Spółka AGROLOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub - Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 24.000.000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596 oraz adres poczty elektronicznej: info@agrolok.pl- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

1.3.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę.

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora:

2.2.1.zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Formularz Kontaktowy).

2.2.2.realizacja procesu rekrutacji – Formularz Aplikacyjny „Praca”

2.2.3.marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.4.wyrażenie opinii o produkcie.

2.3.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), datę urodzenia (występuje przy formularzu aplikacyjnym praca), a także areał prowadzonego gospodarstwa (występuje przy formularzu kontaktowym).

2.4.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego.

3.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet (opinii), komentarzy.

3.2.2.dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;

3.2.3.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

3.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.
3.6.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie

4.3.W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia prze usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).z Usługobiorcę opinii o produkcie podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy.

5.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez WKP. W obowiązujących w WKP politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:


1) w przypadku, gdy AGROLOK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;


2) w przypadku, gdy AGROLOK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;


3) przypadku, gdy AGROLOK Sp z.o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne firmie SAP do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma SAP zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;


4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat

5.2. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a AGROLOK Sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@agrolok.com.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.


Dostęp do danych osobowych


Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@agrolok.com.pl.


Zmiana danych osobowych


Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza AGROLOK Sp. z o.o. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: iod@agrolok.com.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.


Wycofanie zgody


W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres iod@agrolok.com.pl.


Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.


Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:


    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,


    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.


Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych


W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: iod@agrolok.com.pl.


Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AGROLOK Sp. z o.o, albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez AGROLOK Sp. z o.o.. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.


Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi


W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres iod@agrolok.com.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.


Osoby, których dane osobowe przetwarza AGROLOK Sp. z o.o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.


Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie AGROLOK Sp. z o.o., a także kontakt listowy (pocztą) i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:


AGROLOK Sp. z o.o.


ul. Dworcowa 4


87-400 Golub-Dobrzyń

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

6.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.


Dane z dnia 18-07-2024
(ceny netto)

REJON PŁD
REJON PŁN
MATIF
730 zł
780 zł
750 zł
830 zł
934 zł  
1950 zł  
2010 zł  
2092 zł  
 
Polska
MATIF
 
840 zł
923 zł  
 
Gdynia
CBOT
 
-
-
 
ZUBR
Chełm
Hamburg
-
-
-
 
REJON PŁD
REJON PŁN
CBOT
1760 zł
1820 zł
1585 zł  

Dane z dnia 19-07-2024
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry